Изгодни почивки и екскурзии в България и чужбина.
Доверете се на нашия опит в туристическия бранш.

Политика за защита на личните данни

 


Политика за защита на личните данни (Privacy policy) на Дироси Сървисис ООД

Администратор: Дироси Сървисис ООД

ЕИК:147004946

Отговорно лице за защита на личните данни: Димитър Иванов

Контакти:

Е: info@dirossi.bg

Т: +359878444377

 

Линк към Информация за защита на личните данни

 

I. Въведение

 

1. Общ регламент за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни на Дироси Сървисис ООД е изготвена в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). Целта на регламента е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да гарантира, че личните данни на клиентите на Дироси Сървисис ООД се обработват с тяхно съгласие и те са уведомени за правата си.

 

2. Общи понятия

 

„Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

 

„Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

„Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

 

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 

„Нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 

„Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 

II. Основни положения

 

1. Политика се отнася до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

 

2. Тази политика се прилага за всички служители на Дироси Сървисис ООД. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

 

3. Партньори и трети лица, които работят с или за Дироси Сървисис ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Дироси Сървисис ООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, Дироси Сървисис ООД е поел, и което дава право на Дироси Сървисис ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

 

III. Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

 

1. Дироси Сървисис ООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

 

3. В Дироси Сървисис ООД е налична функция – Отговорник за защита на личните данни, който изпълнява дейности по:

 

разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;

управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.

2. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на Дироси Сървисис ООД, които обработват лични данни.

 

3. В Дироси Сървисис ООД се извършват регулярни обучение свързани със защитата на лични данни с цел правилното прилагане на Общия регламент за защита на личните данни.

 

IV. Принципи за защита на данните

 

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Дироси Сървисис ООДимат за цел да гарантират спазването на тези принципи:

 

Законосъобразност – идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като „основания за обработване“, например „съгласие“.

 

Добросъвестност – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни предоставя определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно.

 

Прозрачност – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

 

Специфичната информация, която се предоставя на субекта на данните, включва:

 

данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;

контактите на Отговорника за защита на личните данни;

целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването;

периода, за който ще се съхраняват личните данни;

съществуването на следните права – да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;

категориите лични данни;

получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;

където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;

всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

Данните, получени за конкретни цели, не се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени в Уведомлението до клиентите на Дироси Сървисис ООД относно защитата на личните данни (Privacy notice).

 

В допълнение:

 

Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури Дироси Сървисис ООД да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

Отговорникът по защита на данните гарантира, че на (годишна) основа всички способи за събиране на данни се преглеждат от, за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни.

Данните, които се съхраняват от администратора на, се преглеждат и актуализирани при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

Отговорника за защита на личните данни гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.

Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от Дироси Сървисис ООД са точни и актуални.

Най-малко веднъж годишно Отговорника по защита на личните данни преглежда сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от Дироси Сървисис ООД, като при идентифициране на данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел, същите следва да се унищожават.

Отговорникът по защита на данните обработва искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако Дироси Сървисис ООД реши да не се съобрази с искането, Отговорникът по защита на данните изготвя мотивиран отказ и го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.

Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат съхранявани по подходящ начин за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

Отговорникът по защита на данните извършва оценка на въздействието (когато е приложимо) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от Дироси Сървисис ООД.

 

При определянето на това доколко уместно е обработването , Отговорника по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

 

При оценяването на подходящи технически мерки, длъжностното лице по защита на данните разглежда следното:

 

Защита с парола;

Автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;

Премахване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;

Антивирусен софтуер и защитни стени;

Правата за достъп основани на роли, включително тези, на назначен временно персонал

Защитата на устройства, които напускат помещенията на организацията, като лаптопи или други;

Сигурност на локални и широкообхватни мрежи;

Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране;

При оценяването на подходящите организационни мерки Отговорното лице за защита на данните е взело предвид следното:

 

Нивата на подходящо обучение в Дироси Сървисис ООД;

Мерките, които отчитат надеждността на служителите (например атестационни оценки, препоръки и т.н.);

Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни;

Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;

Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;

Поддържане на чисто работно място (без лични данни на клиенти).

Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се шкафове;

Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място;

Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място;

Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли;

Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия извън офиса;

Налагане на договорни задължения на организации контрагенти да предприемат подходящи мерки за сигурност при прехвърляне на данни извън ЕС.

Тези контроли са избрани въз основа на идентифицираните рискове за лични данни, както и потенциала за нанасяне на вреди, на лицата, чиито данни се обработват.

 

Дироси Сървисис ООД доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, , внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

 

V. Права на субектите на данни

 

1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 

Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);

Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни е нарушена;

Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

2. Дироси Сървисис ООДосигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:

 

Субектите на данни могат да направят искания за упражняване на правата си.

Субектите на данни имат право да подават жалби до Дироси Сървисис ООД.

VI. Съгласие

 

1. Под „съгласие“ Дироси Сървисис ООД разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

 

2. Дироси Сървисис ООД разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

 

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

 

VII. Сигурност на данните

 

1. Всички служители са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които Дироси Сървисис ООДдържи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако Дироси Сървисис ООДне е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност.

 

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни трябва да се третират с най-голяма сигурност и трябва да се съхраняват:

 

в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или

ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация; и / или

съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

3. Създадена е организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители на Дироси Сървисис ООД. От всички служители се изисква да бъдат обучени за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

 

4. Записите върху хартиен носител не се оставят там, където могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни помещения без изрично разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те се унищожават

 

VIII. Разкриване на данни

 

1. Дироси Сървисис ООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители следва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна.

 

На служителите се извършва специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне рискът от такова нарушение.

 

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Отговорникът за защита на данните.

 

IX. Съхраняване и унищожаване на данните

 

1. Дироси Сървисис ООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

 

2. Дироси Сървисис ООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

 

X. Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

 

1. Дироси Сървисис ООДе създал процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в Дироси Сървисис ООД и в работният поток от данни се установяват:

 

бизнес процесите, които използват лични данни;

източниците на лични данни;

броя на субектите на данни;

описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;

дейностите по обработване;

целите на обработването, за което личните данни са предназначени;

правното основание за обработването;

получателите или категориите получатели на личните данни;

основните системи и места за съхранение;

всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;

сроковете за съхранение и заличаване.

2. Дироси Сървисис ООД е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.

 

3. Дироси Сървисис ООД оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни (където е приложимо).

 

4. Дироси Сървисис ООД управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с регламента.

 

Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване Дироси Сървисис ООД извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни.

 

5. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че Дироси Сървисис ООД ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Отговорното лице за защита на данните.

 

Настоящата политика е в сила от 16.08.2019 г.

 

 

 

Шаблон за искане на упражняване на права свързани с лични данни:

 

Можете да свалите шаблона от този линк

 

За да изпратите искане за упражняване на правата си във връзка с личните си данни, моля изпратете попълнен шаблона на имейл info@dirossi.bg


Информация относно обработването на лични данни в Дироси Сървисис ООД 

Линк към Политика за защита на личните данни

 

I. Обща информация:

 

Кои сме ние?

 

Дироси Сървисис ООД управлява платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://dirossi.bg, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Дироси Сървисис ООД в платформата екскурзии, почивки и туристически услуги.

 

Информация за администратора на лични данни:

 

Име: Дироси Сървисис ООД 

ЕИК: 147004946

Адрес: Свети Влас 8256, ул «Гоце Делчев» 20

Управител: Димитър Иванов

E-mail: info@dirossi.bg

Телефон: +359878444377

Интернет сайт: www.dirossi.bg

Информация за отговорника за защита на личните данни в Дироси Сървисис ООД  :

 

Име: Димитър Иванов

Адрес: Свети Влас 8256, ул «Гоце Делчев» 20

Телефон: +359878444377

E-mail: info@dirossi.bg

II. Въпроси и отговори свързани със защитата на личните данни:

 

Какво са лични данни?

 

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

 

Защо Дироси Сървисис ООД събира и съхранява лични данни?

 

За да ви предоставим нашата услуга по закупуване на продукти през интернет платформа, е необходимо да съберем ваши лични данни с цел изготвяне на оферта (договор) 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ако решим да комуникираме с вас с рекламни и маркетингови намерения, Дироси Сървисис ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

 

В тази информация за обработването на личните ви данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

 

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Дироси Сървисис ООД може да предаде вашите лични данни на наши доставчици на услуги, които са сключили договор с нас, например туроператорски  фирми.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

 

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните . Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

 

Дироси Сървисис ООД по ваше искане ще ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 

Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

Данни за контакт на Отговорника по защита на данните.

Целите на обработването;

Правното основание за обработката;

Съответните категории лични данни, които се обработват;

Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

 

Необходимо е да попълните искане за достъп Приложение 1 или да отправите искане на посочените контактни данни на Дироси Сървисис ООД  . За да получите информацията Дироси Сървисис ООД следва да установи вашата самоличност по надлежен начин.

 

III. Информация за вашите обработвани данни в Дироси Сървисис ООД  :

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

 

Имена

Адрес

Данни по лична карта/паспорт

Телефон

E-mail

Целта на обработване на личните ви данни е:

 

Извършване на поръчка на туристически продукт от платформата на Дироси Сървисис ООД и организиране и осъществяване на услугата и до вас.

Основанието, за обработване на личните ви данни е:

 

Обработването на данните се основава на вашето съгласие, като по всяко време вие може да го оттеглите. Ако оттеглите съгласието си Дироси Сървисис ООД няма да може да изпълни вашата поръчка.

Следните организации ще получат личните ви данни:

 

Ваши лични данни получават куриерските фирми с които работим с цел изпълнение на доставката до вас.

Туроператорски фирми организатори на почивката, екскурзията или туристическата услуга

Дироси Сървисис ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от законоустановените срокове и целите на обработка.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Дироси Сървисис ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

когато сте оттеглил своето съгласие;

когато сте възразил срещу обработването,

когато обработването е незаконосъобразно;

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД  , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

 

Шаблон за искане на упражняване на права свързани с лични данни:

 

Можете да свалите шаблона от този линк

 

За да изпратите искане за упражняване на правата си във връзка с личните си данни, моля изпратете попълнен шаблона на имейл : info@dirossi.com


Искане за упражняване на права

ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

 ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
БЮЛЕТИН

Получавайте специални предложения за престоящи почивки и екскурзии на вашия мейл.

КОНТАКТИ


тел. +359 878 444 377
e-mail: info@dirossi.bg

Информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.80 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена от служител на Дироси Сървисис ООД при конкретно запитване по конкретна оферта по е-мейл или телефон!