Туристическа Агенция ДИРОСИ  

Лиценз РК-01-7707 на Министерство на Туризма

Изгодни почивки и екскурзии в България и чужбина.
Доверете се на нашия опит - 18 години в туристическия бранш.

Информация относно обработването на лични данни в Дироси Сървисис ООД (Privacy notice)

Информация относно обработването на лични данни в

Дироси Сървисис ООД (Privacy notice)

Линк към Политика за защита на личните данни

 

I. Обща информация:

 

Кои сме ние?

 

Дироси Сървисис ООД управлява платформа, достъпна на адрес в Интернет https://dirossi.bg, чрез която клиентите имат възможност да правят заявки за екскурзии и почивки  на предлаганите от Дироси Сървисис ООД в платформата туристически пакети.

 

Информация за администратора на лични данни:

 

Име: Дироси Сървисис ООД 

ЕИК: 147004946

Адрес: София, р-н Лозенец, Бул. Симеоновско шосе 102 А

Управител: Калинка Иванова

E-mail: info@dirossi.bg

Телефон: +359878444377

Интернет сайт: www.dirossi.bg

Информация за отговорника за защита на личните данни в Дироси Сървисис ООД  :

 

Име: Димитър Иванов

Адрес: София, р-н Лозенец, Бул. Симеоновско шосе 102 А

Телефон: +359878444377

E-mail: info@dirossi.bg

II. Въпроси и отговори свързани със защитата на личните данни:

 

Какво са лични данни?

 

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

 

Защо Дироси Сървисис ООД събира и съхранява лични данни?

 

За да ви предоставим нашата услуга по закупуване на продукти през интернет платформа, е необходимо да съберем ваши лични данни с цел изготвяне на пратка (товарителница и изпращането и.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ако решим да комуникираме с вас с рекламни и маркетингови намерения, Дироси Сървисис ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

 

В тази информация за обработването на личните ви данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

 

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Дироси Сървисис ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, например куриерски фирми.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

 

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните . Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

 

Дироси Сървисис ООД по ваше искане ще ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 

Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

Данни за контакт на Отговорника по защита на данните.

Целите на обработването;

Правното основание за обработката;

Съответните категории лични данни, които се обработват;

Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

 

Необходимо е да попълните искане за достъп Приложение 1 или да отправите искане на посочените контактни данни на Дироси Сървисис ООД  . За да получите информацията Дироси Сървисис ООД следва да установи вашата самоличност по надлежен начин.

 

III. Информация за вашите обработвани данни в Дироси Сървисис ООД  :

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

 

Имена

ЕГН

Паспортни данни 

Адрес

Телефон

E-mail

Целта на обработване на личните ви данни е:

 

Извършване на резервация за организирано пътуване от платформата на Дироси Сървисис ООД и организиране на доставката и до вас.

Основанието, за обработване на личните ви данни е:

 

Обработването на данните се основава на вашето съгласие, като по всяко време вие може да го оттеглите. Ако оттеглите съгласието си Дироси Сървисис ООД няма да може да изпълни вашата поръчка.

Следните организации ще получат личните ви данни:

 

Ваши лични данни получават куриерските фирми с които работим с цел изпълнение на доставката до вас.

Дироси Сървисис ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от законоустановените срокове и целите на обработка.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Дироси Сървисис ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

когато сте оттеглил своето съгласие;

когато сте възразил срещу обработването,

когато обработването е незаконосъобразно;

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

имате право да поискате от Дироси Сървисис ООД  , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

 

Шаблон за искане на упражняване на права свързани с лични данни:

 

Можете да свалите шаблона от този линк

 

За да изпратите искане за упражняване на правата си във връзка с личните си данни, моля изпратете попълнен шаблона на имейл : info@dirossi.com

ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

 ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
БЮЛЕТИН

Получавайте специални предложения за престоящи почивки и екскурзии на вашия мейл.

КОНТАКТИ

тел. 0878 444 377

тел. 02 411 33 88


e-mail: info@dirossi.bg

Информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.80 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена от служител на Дироси Сървисис ООД при конкретно запитване по конкретна оферта по е-мейл или телефон!